Διοικητικό Δίκαιο

Το Δικηγορικό Γραφείο V P είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του, σε πάσης φύσεως διοικητικές διαφορές που τυχόν ανακύψουν μεταξύ των εντολέων μας και της Δημόσιας Διοίκησης σε κάθε έκφανσή της, όπως ενδεικτικά Ν.Π.Δ.Δ., Δημόσιες Υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κλπ. Προωθούμε πάντοτε το εγχείρημα της εξωδικαστικής επίλυσης της εκάστοτε διοικητικής διαφοράς, συγχρόνως όμως, είμαστε σε θέση να παρέχουμε στους εντολείς μας, άρτια και ολοκληρωμένη δικαστική εκπροσώπηση. Ειδικώς, Σας παρέχουμε: