Φορολογικό Δίκαιο

Έπειτα απο διαρκή ενημέρωση την οποία λαμβάνουν οι συνεργάτες μας, σχετικά με τις νέες φορολογικές εξελίξεις, είμαστε σε θέση να παρέχουμε σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, τις υπηρεσίες μας, τόσο κατά τη διάρκεια διεξαγωγής φορολογικών ελέγχων, όσο και σε ακόλουθο στάδιο, εκπροσωπώντας τους σε εξωδικαστικές ή δικαστικές διαφορές τους με τις Φορολογικές Αρχές.

Σας παρέχουμε νομική αρωγή σε θέματα Φορολογικού Δικαίου και αναλαμβάνουμε την σύνταξη και κατάθεση:

  • Υπομνημάτων παροχής εξηγήσεων μετά απο πρόσκληση των Φορολογικών Αρχών
  • Αντιρρήσεων κατά προσωρινών πράξεων
  • Ενδικοφανών Προσφυγών κατά οριστικών πράξεων, μετά αιτημάτων αναστολής ή χωρίς.
  • Υπομνημάτων επί -ήδη κατατεθεισών- Ενδικοφανών Προσφυγών
  • Προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων κατά ρητών αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και κατά της τεκμαιρόμενης απόρριψης Ενδικοφανών Προσφυγών, σε περίπτωση έλλειψης ρητών αποφάσεων.
  • Αιτημάτων αναστολής, ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, σχετικά με προσφυγές που έχουν ήδη κατατεθεί.
  • Ανακοπών (με η χωρίς αίτημα αναστολής) κατά Ατομικών Ειδοποιήσεων