Προσωπικά δεδομένα – GDPR

Υπηρεσίες Συμμόρφωσης προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

 

 • Στις 25 Μαϊου 2018 τίθεται σε εφαρμογή ο Κανονισμός 679/2016/ΕΕ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οφείλει να αποδεικνύει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις που θέτει ο Κανονισμός.
 • Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ο γνωστός και ως GDPR (General Data Protection Regulation) αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και κατά αυτόν τον τρόπο όλες οι επιχειρήσεις/ Οργανισμοί που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν να προσαρμοστούν στη νέα νομοθεσία.
 
 • Τι προσφέρουμε;

          Το Δικηγορικό μας Γραφείο σας προσφέρει μία νέα εξειδικευμένη υπηρεσία για τη συμμόρφωση με τον GDPR, η οποία       απευθύνεται στον καθένα από εσάς.

Διαθέτουμε  νομικούς συμβούλους και συνεργάτες με την κατάλληλη εμπειρογνωσία και εξειδίκευση στο τομέα του δικαίου και των πρακτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 • Προς τον σκοπό αυτό:
 

  Έχουμε λάβει τη σχετική πιστοποίηση εγκεκριμένη από το Ε.ΣΥ.Δ σύμφωνα με το διεθνές Πρύτυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024 (αριθμ πιστοποιητικού GR-DPO 0000064 της ACTA A.E του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) προκειμένου να είμαστε  σε θέση να ανταποκριθούμε με αρτιότητα, αξιοπιστία και ποιότητα στις απαραίτητες διαδικασίες για τη συμμόρφωσή σας, στις σύγχρονες και αυξημένες απαιτήσεις που θέτει ο Κανονισμός αλλά και τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

 • Σε ποιους απευθυνόμαστε;
 
 
 • Ιδιωτικές Επιχειρήσεις (Μεγάλες αλλά και Ατομικές Επιχειρήσεις)
 • Ηλεκτρονικά Καταστήματα (e-shop)
 • Σωματεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου
 • Κάθε Φορέα/Οργανισμό/Ιδιωτική Επιχείρηση, ο οποίος διαχειρίζεται και επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (Ενδεικτικά Δεδομένα υγείας, ανηλίκων).
 

 

 

 
 • Ποιες είναι οι Υπηρεσίες μας;

 

 

Παρέχουμε ένα φάσμα πλήρους νομικής προστασίας και συμμόρφωσης προς τον Γενικό Κανονισμό, ακολουθώντας στοχευμένες δράσεις:

 

 • Ενημέρωση για τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν
 • Σχεδιασμός του χρονοδιάγραμματος υλοποίησης και παράδοσης του έργου
 • Εκπαίδευση των εμπλεκόμενων μερών για την αποτελεσματική συνεργασία.
 • Πλήρης Χαρτογράφηση και προσδιορισμός κάθε μορφής προσωπικών δεδομένων και επεξεργασίας τους, έλεγχος και εκτίμηση της ήδη υπάρχουσας κατάστασης της επιχείρησης (Data Mapping).
 • Εντοπισμός μη συμμορφώσεων, κενών και ελλείψεων (Gap Analysis) σε πρακτικές, πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζετε.
 • Μελέτη εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προπστασία προσωπικών δεδομένων εφόσον απαιτείται (Data Protection Impact Asessment)
 • Σχεδιασμός και υπόδειξη των ενεργειών και μέτρων που πρέπει να ληφθούν για τη συμμόρφωσή σας με τον Κανονισμό (Compliance Plan)
 • Εκπαίδευση και Καθοδήγηση Διοίκησης και Προσωπικού.
 • Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Data Protection Officer -DPΟ).

Προσβλέπουμε στην συνεργασία με εσάς και βρισκόμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία χρειαστείτε, καθώς και για κάθε συζήτηση των επιμέρους θεμάτων σε σχέση με τις εξατομικευμένες ανάγκες της δικής σας επιχείρησης!